Svindel i Danmark: En kort oversigt

Svindel er en alvorlig forbrydelse, der kan have betydelige økonomiske og juridiske konsekvenser. I Danmark defineres bedrageri som forsætlig vildledning af en anden person eller enhed med henblik på at opnå en økonomisk fordel eller forvolde skade. Denne artikel vil give et overblik over, hvad der udgør svig i henhold til dansk lovgivning.

Information henter fra Strafferetsadvokater

Typer af bedrageri i Danmark

I henhold til dansk lovgivning er der seks forskellige typer af svig, der kan retsforfølges. Disse omfatter:

Hvidvaskning af penge – Dette indebærer, at ulovligt skaffede midler anvendes til at forsøge at skjule deres kriminelle oprindelse. Det omfatter også brugen af lovlige midler til ulovlige aktiviteter som f.eks. bestikkelse, korruption og skatteunddragelse.

Falsk regnskabsføring – Dette henviser til forfalskning af regnskaber med henblik på at vildlede andre om den sande tilstand af virksomhedens finanser.

Skatteunddragelse – Dette omfatter ethvert forsøg på at undgå at betale skat ved bevidst at undlade at oplyse om indkomst eller aktiver eller ved at gøre krav på falske fradrag eller kreditter på selvangivelser.

Bestikkelse – At give eller modtage en fordel (normalt penge) til gengæld for at påvirke en beslutningstagers vurdering.

Insiderhandel – Dette henviser til den praksis, hvor man udnytter fortrolige oplysninger, som offentligheden ikke har adgang til, for at træffe beslutninger om køb og salg af aktier og andre værdipapirer, før de bliver offentligt kendt.

Markedsmanipulation – Ethvert forsøg fra en enkeltperson eller gruppe på at påvirke markedspriserne ved kunstigt at øge efterspørgslen efter bestemte produkter eller tjenesteydelser gennem falske erklæringer, vildledende reklame osv.

Straffe for bedrageri i Danmark

Straffen for at begå svig i Danmark er streng. Afhængigt af lovovertrædelsens art og grovhed kan personer, der findes skyldige, risikere op til 8 års fængsel samt store bøder på mellem 10-20 gange det beløb, der er svindlet, hvis de dømmes i henhold til § 276, stk. 1 og 2, i straffeloven fra 1866 (straffeloven). Hvis mere end én person er involveret i en sag, vil alle de ansvarlige blive holdt ansvarlige for deres handlinger, uanset deres individuelle rolle i forbindelse med gennemførelsen af den svigagtige aktivitet. Desuden kan enhver, der bevidst medvirker til at begå svig, risikere op til fire års fængsel samt bøder på op til 20 gange det beløb, der er svindlet, i henhold til § 280, stk. 1 og 2.